Hardgekookte en gepelde eieren
Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van Eierhoeve Lecoque nv. -  Heersterveldweg 12 - 3700 Tongeren - Telefoon: 012 39 83 30 -  E-mail: jean-marie[at]lecoque-eggs.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0464 480 144

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Eierhoeve Lecoque nv of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Eierhoeve Lecoque nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Eierhoeve Lecoque nv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Eierhoeve Lecoque nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Eierhoeve Lecoque nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Eierhoeve Lecoque nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Eierhoeve Lecoque nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

 

 

PRIVACYBELEID

Eierhoeve Lecoque nv hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van  ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten Eierhoeve Lecoque nv. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie). Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Eierhoeve Lecoque nv gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Eierhoeve Lecoque nv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Eierhoeve Lecoque nv website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Eierhoeve Lecoque nv -website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

HET GEBRUIK VAN “COOKIES”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 

 

 

 

Disclaimer

Ce site est la propriété d'Eierhoeve Lecoque nv – Heersterveldweg 12 – 3700 Tongeren – tel 012 39 83 30 -  E-mail:jean-marie[at]lecoque-eggs.be

TVA BE 0464 480 144

En accédant et en utilisant ce site, vous acceptez explicitement les termes et conditions suivants.

Propriété intellectuelle

Le contenu de ce site, y compris les marques, logos, dessins, données, produits et noms de société, images, etc. sont protégés par des droits intellectuels et appartiennent à Eierhoeve Lecoque nv ou à des ayant-droits tiers.

Limitation de la responsabilité

L'information sur ce site est de nature générale. L'information n'est donc pas adaptée aux circonstances personnelles et/ou spécifiques, et ne peut donc pas être prise en compte comme un conseil personnel, professionnel ou juridique à l'utilisateur.

Eierhoeve Lecoque nv fait tout son possible pour veiller à ce que les renseignements fournis soient complets, vrais, exacts et à jour. Malgré ces efforts, des erreurs peuvent survenir dans les informations fournies. Si l'information contient des erreurs ou si certaines informations sur ou via le site ne sont pas disponibles, Eierhoeve Lecoque nv fournira tout l’effort nécessaire afin de rectifier cela dès que possible. Eierhoeve Lecoque nv ne peut être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect découlant de l'utilisation de l'information sur ce site. Si vous découvrez des erreurs dans les renseignements fournis par ce site mis à votre disposition, veuillez contacter l'administrateur du site.

Le contenu du site (y compris les liens) peut à tout moment être modifié ou complété, sans préavis ni notification. Eierhoeve Lecoque nv ne donne aucune garantie quant au bon fonctionnement du site et ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout disfonctionnement ou de (non-) disponibilité temporaire du site ou de tous dommages, directs ou indirects, résultant de l'accès ou de l'utilisation du site. Eierhoeve Lecoque nv ne peut en aucun cas être tenu responsable de quelque manière, directe ou indirecte, extraordinaire ou autre, des dommages dus à l'utilisation de ce site ou d'un autre, notamment à la suite de liens ou de liens hypertextes, y compris, sans limitation, toutes les pertes, interruptions de travail, dommages aux programmes ou autres données sur l'ordinateur, matériel, logiciel ou autre de l'utilisateur.

Le site peut contenir des hyperliens vers des sites ou des pages de tiers, où se référer de manière indirecte. Les liens vers ces sites ou pages n'impliquent pas une approbation implicite de son contenu. Eierhoeve Lecoque nv déclare expressément qu'il n'a aucun contrôle sur le contenu ou sur les autres caractéristiques de ces sites et ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu ou des caractéristiques ou de toute autre forme de dommages causés par son utilisation.

Loi en application et juridiction compétente

La loi belge est d’application sur ce site. En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement de Tongres sont compétents.

Politique de confidentialité

Eierhoeve Lecoque nv attache une grande importance à votre vie privée. Bien que la plupart des informations sur ce site soit disponible sans avoir à fournir des renseignements personnels, il est possible que des renseignements personnels de l'utilisateur soient demandés. Ces informations ne seront utilisées que dans le cadre de l'enregistrement et de bulletin d'information. L'utilisateur peut, gratuitement et sur demande, s'opposer à l'utilisation des renseignements personnels à des fins de marketing direct. Il devra ainsi contacter Eierhoeve Lecoque nv. Vos données personnelles ne sont jamais transmises à des tiers.

Conformément à la loi du 08/12/1992 sur le traitement des données personnelles, l'utilisateur dispose d'un droit d'accès et de rectification éventuelle des données personnelles. A condition de fournir une preuve d'identité (copie de carte d'identité), vous pouvez, via une demande écrite, datée et signée à Eierhoeve Lecoque nv, obtenir gratuitement par courrier ou par mail, la communication écrite de vos données personnelles

Eierhoeve Lecoque nv peut collecter des données anonymes ou agrégées de nature impersonnelle, comme le type de navigateur ou l'adresse IP, le système d'exploitation que vous utilisez ou le nom de domaine du site à partir duquel vous êtes arrivé sur le site Eierhoeve Lecoque nv, ou par lequel vous l’avez quitté. Cela permet d’optimiser en permanence le site Eierhoeve Lecoque nv pour les utilisateurs.

L’emploi de "cookies"

Lorsque vous visitez le site, des 'cookies' peuvent se mettre sur le disque dur de votre ordinateur dans l’unique but de rendre le site plus réactif aux besoins des visiteurs qui viennent régulièrement sur le site. Ces mini fichiers ou ‘cookies’ ne sont pas utilisés pour vérifier les habitudes de navigation des visiteurs sur d'autres sites Internet. Votre navigateur Internet vous permet de bloquer l'utilisation de cookies, de recevoir un avertissement quand un cookie est installé ou de supprimer les cookies de votre disque dur. Pour cela, veuillez consulter la fonction d’aide de votre navigateur Internet.